Gå til:

Forpliktelser for bærekraftig utvikling

Csr Info Image 1 Large

Arcus skal fortsette arbeidet med å redusere miljøbelastningen, gjennom hele verdikjeden

Csr Info Image 2 Large No

Arcus skal kontinuerlig jobbe for et ansvarlig alkoholkonsum

2017 - 2020: Arcus’ fire prioriter for bærekraftig utvikling

1. Redusere miljøbelastningen

Fortsatt arbeide systematisk for å redusere miljøbelastninger, gjennom hele verdikjeden.

Forventninger til Arcus

VÅR HOLDNING

Vi skal fortsette arbeidet med å redusere miljøbelastningen.

GODE RESULTATER

I perioden 2012-2016 har Arcus gjennomført viktige og varige miljøtilpasninger: - Bruk av vann i produksjonen har blitt redusert med 8 - prosent - Svinn av vin ifm tapping har blitt redusert med 40 prosent - Bruk av fornybar energi til oppvarming har økt til 70 prosent

Arcus’ KPIer 2017 - 2020

1. UTSLIPP

I løpet av 2020 skal Vecturas utslipp av karbondioksid reduseres med 30 prosent.

2. RESIRKULERING

I løpet av 2020 skal den avfallsmengden som ikke kan resirkuleres, reduseres med 30 prosent.

3. ENERGI

I løpet av 2020 skal det være høy energieffektivitet i produksjonsprosessen: 0,3 KwH pr liter produsert (2015: 0,38 KwH).

2. Øke miljøvennlige produkter

Fortsatt lage produkter med høy kvalitet, samtidig som andelen økologiske produkter og bruk av miljøvennlig emballasje øker

Forventninger til Arcus

VÅR HOLDNING

Som en stor produsent vet vi at vi påvirker miljøet. Emballasjen vi bruker er en av de viktigste faktorene, og vi skal derfor fortsette vårt systematiske arbeid for å bruke mer miljøvennlig emballasje. Arcus skal også arbeide for å øke økologiske og organisk utviklede produkter, og dermed bidra til miljøvennlig produksjon.

Arcus’ KPIer 2017 - 2020

1. EMBALLASJE

I løpet av 2020 skal 35 prosent av alle egentappede flasker være på resirkulerbar plast.

2. PRODUKTER

I løpet av 2020 skal 15 prosent av alle solgte enheter være fremstilt på en miljøvennlig måte.

3. Promotere ansvarlig alkoholkonsum

Fortsatt promotere ansvarlig alkoholkonsum overfor forbrukere, ansatte og andre interessenter som er i kontakt med Arcus

Forventninger til Arcus

VÅR HOLDNING

Vi ser alvorlig på de problemene som forbindes med alkoholmisbruk.

PROAKTIV

Vi skal kontinuerlig markedsføre holdningskampanjen «Drikk med vett» overfor konsumenter, ansatte og andre grupper som er i kontakt med Arcus. 2017 er et test-år for å markedsføre «Drikk med vett» overfor russen, en holdningskampanje uten Arcus som synlig avsender.

Arcus’ KPIer 2017 - 2020

1. PÅ PRODUKTER

I løpet av 2020 skal “Drikk med vett” være inkludert på 75 prosent av alle egentappede produkter.

2. ANSATTE SOM AMBASSADØRER

95 prosent av de ansatte skal i hele perioden være innforstått med Arcus’ holdning til ansvarlig alkoholkonsum.

3. PROFILERING

I hele perioden skal Arcus promotere «Drikk med vett» i all relevant profilering.

4. Sikkerhet på arbeidsplassen

Fortsatt ha HMS-skader og sykefravær på et lavest mulig nivå

Forventninger til Arcus

VÅR HOLDNING

Ansatte er avgjørende for vår suksess. Vi skal fortsatt ha høy fokus på helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen, og det skal arbeides målrettet for å unngå skader og ulykker. Vi skal ha en inkluderende arbeidsplass hvor personer med spesielle utfordringer skal kunne lykkes.

Arcus’ KPIer 2017 - 2020

1. SKADER

Null fravær som følge av skader.

2. SYKEFRAVÆR

Arcus skal opprettholde sykefraværet på 5,8 prosent eller lavere, sammenlignet med det norske bransjegjennomsnittet på 6,0 prosent (2016).

4. SOSIALT ANSVAR

Arcus skal ha minst fire ansatte med spesielle utfordringer, mennesker som trenger bistand for å bli en del av arbeidslivet.